اﻣﺮوزه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ وﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﺪي اﺳﺖ که انواع آن از ﮔﺮم ﺷﺪن اﻗﻠﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و تخریب زیستگاه ها و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻛـﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ. عدم آگاهی اشخاص نقش پر رنگی در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻋـﻢ از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺳـﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣینی، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي و وﻳﮋه، آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ و ﻣﻮارد بی شماری ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد دارد. جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی باید با ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻤﺮاه باشد. از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت همکاری ﻋﻤﻮﻣﻲ همگان را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ آموزش های زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺑﺮ اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰه در ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن دارد، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ.

آﻣﻮزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ است ﻛﻪ ﻫﺪف از آن، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎم و ﺷﻴﻮه اراﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ارﺗﻘـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ های زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ می ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘـﺮام ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﺴوول در ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ. همچنین از طریق ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﻧﻮع ﺑﺸـﺮ و ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن و ارﺗﺒﺎط آدﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴت افراد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را درك ﻛﻨﻨﺪ وارزشﻫﺎ وﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، به ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮﻓـﺮد ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻳـﺎ به طور ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.

آﻣﻮزش های زیست ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﺘﺮ است از ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺷـﺮوع ﺷـﻮد، ﻣﺴـﻠﻤﺎ ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺧﻮد ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻌﻘﻮﻻﻧـﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اوﻻ ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ او ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﻧﻴـﺎ از اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، حال باﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺎز را از دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ چرا که ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣـﺪارس ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺧﻼق زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ذﻫﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻬﺎدینه ﺷـﻮد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ایران نیز در سال هاي اﺧﻴﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺪارس ﺑﻪ آﻣﻮزش مسایل زﻳﺴﺖ محیطی ﺗﻮﺟﻪ بیشتری ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و با وجود کمبودهای حال حاضر در این زمینه، آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮد‌. از طریق آموزش پایه ای می توان ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ به طور ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﭼﻮن ﻫﺪﻳﻪ اي ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﺴل هاي آﻳﻨﺪه ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

موسسه سبز گامان بسکی از مهرماه سال 96 در راستای آموزش همگانی در جهت حفاظت از محیط زیست و پر کردن قسمتی از خلاء موجود در این زمینه، اقدام به فعال نمودن کمیته آموزش خود نموده و این کمیته با اجرای طرح برنامه آموزشی همیاران محیط زیست ( باهم ) به این امر مهم پرداخته است. اعضای این کمیته ضمن تدوین محتوای آموزشی مناسب با گروههای سنی متفاوت، در مراکز مختلف آموزشی و پرورشی حاضر شده و دانش و تجربه خود را در این حوزه به دیگران انتقال می دهند. در حال حاضر بیشترین تمرکز کمیته آموزش موسسه سبزگامان بسکی بر دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. به منظور ارائه این آموزشها مدرسین موسسه در مدارس شهرستان گنبد کاووس، شهرها و روستاهای اطراف و کانونهای پرورشی و دانش آموزی حاضر شده و همچنین ماهیانه یکبار پذیرای شرکت کودکان و نوجوانان در کلاس های آموزش محیط زیست در محل موسسه سبزگامان بسکی واقع در گنبد کاووس، خیابان سرابی، کوچه چهار، پلاک ۵۵ می باشند. سعی مدرسین کمیته آموزش بر آن است که تا حد امکان از شیوه های سنتی تدریس فاصله گرفته و با به کار گرفتن مهارتهای عملی و هنر و شعر و موسیقی در جذب کودکان و نوجوانان به مباحث محیط زیستی بکوشند.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *