نشست دفتر امور بانوان

این جلسه در تاریخ ۲۲ اردیبشهت ماه ۹۸ در محل دفتر نمایندگی انجمن ملی زنان کارآفرین استان و در راستای سیاستهای کلی جمعیت تشکیل گردید.
درجلسه مذبور که به پیشنهاد ودعوت سرکار خانم فیروزه صابر مدیر عامل موسسه شبکه ملی موسسات نیکوکاری وخیریه برگزارشد، اعضا ونمایندگان موسسات مردم نهاد، موسسات خیریه و نیکو کاری وفعالان اجتماعی استانی- کشوری موثر در جریان کمک رسانی به آسیب دیدگان سیل مورخه ۹۸/۱/۱ حضور داشتند.

شرکت کنندگان حاضر در جلسه، گزارش نحوه عملکرد موسسات مربوطه خود را درزمینه امداد رسانی های صورت گرفته در این حادثه بیان داشته و به ارائه دیدگاهها و پیشنهادات خود به منظور اجرای بهینه کمک رسانی و کاهش عوارض ناشی از بلایای طبیعی و نیز ساز و کار اولویت بندی اجرایی در برنامه ساماندهی حادثه دیدگان و بازگشت به زندگی عادی پرداختند. در این زمینه خانم خشنودی از اعضای فعال کارگروه بحران موسسه سبزگامان بسکی به نمایندگی از طرف موسسه گزارش فعالیتها و پیشنهادات خود را در راستای موضوع جلسه عنوان کردند.
حضور مدیران فرمانداری ازجمله خانم غیناقی مدیر کل دفتر امور بانوان، خانم عباسی مدیر آموزش اتاق تعاون و خانم الله یار مسئول دفتر بانوان فرمانداری استان مایه دلگرمی بر اجرای پیشنهادات مطروحه بود.

نشست دفتر امور بانوان