شب دکتر غلامعلی بسکی

شبِ بسکی را به پرشورترین شبِ محیط‌زیستی‌های ایران بدل کنیم!

زمان: ساعت ۱۷ روز شنبه – ۲۳شهریور۹۸
به همت مجله بخارا، علی دهباشی و یاران و دوستدارانِ سبزترین پزشک ایران – غلامعلی بسکی – دور هم جمع خواهیم شد تا هم یادِ آن مردِ ساده‌زیست و اهل رکاب را گرامی داریم، هم از افق‌های آینده گوییم و هم از راه و رسم پرورش بسکی‌های جدید نه فقط در حوزه پزشکی که در حوزه‌های جامعه‌شناسی، حقوق، ادبیات، آموزش و مهندسی.

#شبغلامعلیبسکی
#عبدالحسین_وهابزاده
#علی_دهباشی
#غلامرضا_خاکی
#اسماعیل_کهرم
#خلیل_فرشباف
#محمد_درویش