٢١تیرماه
روز بدون پلاستیک
با مصرف کمتر کیسه های پلاستیکی به حفظ محیط زیست کمک نماییم…
🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

نه به کیسه های پلاستیکی

♻♻♻♻♻♻♻♻♻♻♻♻
روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
@sabzgamanbeski