کلاسهای آموزش محیط زیست

برگزاری کلاسهای آموزش محیط زیست ( طرح باهم ) در کانوهای پرورش فکری گنبد کاووس، مرداد ماه ۹۸

این دوره از کلاسهای آموزش طرح با هم موسسه سبزگامان بسکی در تاریخهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مرداد ماه در کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱ و ۲ گنبد کاووس برگزار شد.
محتوای آموزشی تعریف شده برای این دوره از آموزشها با تمرکز بر موضوع پسماند صورت گرفت و دانش آموزان با تعریف پسماند و زباله، مشکلات ناشی از انباشت زباله و تفکیک و روشهای مناسب دفع آن آشنا گردیدند.
تهیه کمپوست از زباله به روشهای خانگی نیز از جمله موضوعات مطرح شده بوده که برنامه ریزی برای اجرای آموزش عملی آن نیز در محل کانون شماره یک انجام شده است.