کودکان و نوجوانان عزیز،
دوران قرنطینه را در منزل چطور می گذرانید؟
آثار خود را در زمینه فعالیت های دوران قرنطینه برای ما ارسال و در مسابقه موسسه سبزگامان بسکی شرکت نمایید.
به آثار برگزیده جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.
🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی

sabzgamanebeski@