موسسه سبزگامان بسکی برگزار می کند:
پویش در خانه می مانیم
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، کودکان و نوجوانان سراسر کشور می توانند با پیوستن به این پویش در قطع زنجیره انتقال بیماری COVID19 نقش مهمی ایفا نمایند.
جهت شرکت در این پویش ملی و کسب اطلاعات بیشتر، پوستر پویش را مطالعه نمایید.

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@