برگزاری طرح باهم در خانه ریاضیات

در تاریخ 10/4/98 اولین دوره کلاسهای تابستانی آموزش محیط زیستی طرح باهم در دومین سال اجرای خود در خانه ریاضیات دکتر بسکی آغاز به کار کرد. این دوره تا تاریخ 31/5/98 ادامه داشته و همه روزه مباحث آموزشی محیط زیستی توسط مدرسین موسسه سبزگامان بسکی به کودکان و نوجوانان عضو خانه ریاضیات دکتر بسکی ارائه شد.9 در ادامه این دوره از آموزشها 9 کلاس عملی نیز درخصوص مسایل محیط زیستی برای دانش آموزان برنامه ریزی شده است که به زودی اجرا خواهد شد.

دوموضوع در حفاظت از محیط زیست، مشکلات ناشی از عدم توجه کافی به این فاکتورها در زندگی انسان، راهکارهای رفع معضلات ناشی از این بی توجهی، چگونگی حفاظت از محیط زیست در عمل ، تشریح مثالهای واقعی از چالشهای محیط زیستی و راه حلهای آن و… همراه با پخش تصاویر آموزنده آشنا گردیدند.