دانش آموزان دبستان “سوم خرداد” روستای قولحاجی در گنبد کاووس در قالب”طرح باهم” (برنامه آموزشی همیاران محیط زیست) موسسه سبزگامان بسکی در روز پانزدهم بهمن 98 برنامه ی پاکسازی را در روستای خود به اجرا گذاشتند.

در این برنامه که به همت منصور افتخاری مدیر این دبستان برگزار شد دانش آموزان به یاری دهیاری شتافته و حجم عظیمی از زباله های معابر روستا  با همکاری دانش آموزان و کادر آموزشی مدرسه جمع آوری شد.
برگزارکنندگان این پاکسازی در پی آنند تا طی یک رشته آموزش نظری و عملی در حوزه محیط زیست برای نسل آینده در ایجاد تغییر در وضعیت محیط زیست منطقه گامهای کوچک و در مجموع ارزشمندی بردارند.