اهدای پکیج های حفاظت فردی از طرف موسسه سبزگامان بسکی به پاکبانان شهرداری گنبدکاووس در روز شنبه ۲۳ فروردین ماه۹۹ در محل شهرداری این شهر انجام شد.

موسسه سبزگامان بسکی به عنوان یک سازمان مردم نهاد که همواره در بحران های پیش آمده در جامعه به خدمت رسانی به آحاد مردم کوشیده، با شروع پاندمی بیماری کووید 19 و نیاز به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظتی برای پاکبانان محترم شهرداری گنبدکاووس، اقدام به تامین پکیج حفاظت فردی برای این قشر زحمکتش جامعه نموده است.
صبح امروز با حضور مهندس طعنه گنبدی (شهردار گنبد)، مهندس هوشنگ ابراهیم بیگی (معاون شهردار)، آخوندی (رئیس شورای اسلامی گنبد کاووس) و خلیل فرشباف (متولی موقوفات دکتر بسکی)، سلیمان آرخی (مدیر روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی) و اعضای فعال و داوطلب سازمان مردم نهاد سبزگامان بسکی، تعداد ۴۵٠ عدد پکیج حفاظت فردی، (به تعداد پاکبانان و کارکنان محترم خدماتی شهرداری گنبد کاووس) شامل: دستکش صنعتی قابل شستشو، محلول ضدعفونی، شیلد صورت و ماسک، توسط موسسه سبزگامان بسکی تهیه و در اختیار پاکبانان محترم شهرداری گنبد قرار گرفت.

امیدواریم به زودی با کمک یکدیگر بر این بحران پیش آمده فائق آییم.

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@