شورای هماهنگی شبکه محیط زیست استان گلستان

انتخاب بهناز بسکی، مدیر عامل موسسه سبزگامان بسکی، به عنوان عضو شورای هماهنگی شبکه محیط زیست استان گلستان، آبان ماه ۹۸

سومین دوره انتخابات شورای هماهنگی و شورای داوری شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ اول آبان ماه ۹۸ در محل کاخ موزه گرگان برگزار شد و افراد منتخب برای مدت دو سال، مسؤولیت شبکه استان را عهده‌دار شدند.
در شورای هماهنگی منتخب محمدرضا پاداش، هادی زاهدی، مهدی چراغعلی، معصومه کشاورز و بهناز بسکی و در شورای داوری، علیرضا باویل قدیمی و سید اسماعیل میری برگزیده شدند.

شورای هماهنگی شبکه محیط زیست استان گلستان