کارگاه خیاطی

ین مراسم در تاریخ پنجشنبه ۹۸/۸/۲ و در محل این کارگاه خیاطی واقع در گنبد کاووس برگزار گردید.
این کارگاه با هدف اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار که در جریان سیل نوروز ۹۸ استان گلستان دچار آسیب گردیدند و در پاسخ به اعتماد مردم در سپردن کمکهای نقدی خود به موسسه سبزگامان بسکی تاسیس شده است. امید است که این حرکت که با کمک و یاری مردم از سراسر ایران ممکن شده است گامی باشد در جهت توان افزایی مردم سیل زده گنبد کاووس و کاهش آسیب های اجتماعی وارد به شهر در اثر وقوع این سیل. این کارگاه با همکاری برند آزاده یاسمن به زودی شروع به کار خواهد کرد.