⚫یک سال گذشت… ⚫

زِ خاکِ من اگر گندم برآید
از آن گَر نان پزی مَستی فَزاید

خمیر و نانِوا دیوانه گردد
تنورَش بیتِ مستانه سراید

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

یک سال از وداع همیشگیِ دکتر غلامعلی بسکی، پدر دلسوز طبیعت ایران زمین، پزشک حاذق، خیّر و فعال محیط زیست با دنیای فانی گذشت…

🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
روحش شاد و راهش پر رهرو باد…

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@