۲۲ مرداد،
روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی
بر فعالان اجتماعی و نهاد های مدنی
گرامی باد.

🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
روابط عمومی سازمان مردم نهادِ سبزگامان بسکی

sabzgamanebeski@