با امید به فردایی روشن تر،

فرا رسیدن بهار طبیعت خجسته باد

عیدی امسال ما به عزیزانمان

 

ماندن در منزل به خاطر آنها است