کرونا را تدبیر می کنیم

 

پویش ماندن در خانه و نه به سفر