✅ششمین «جشنواره پاییز هزار رنگ گرگان» که درصورت برگزاری اصولی و احترام به حفظ طبیعت و محیط زیست می توانست به فرصتی برای معرفی و آگاهی رسانی عمومی در خصوص اهمیت و ارزش های بی بدیل جنگل های هیرکانی تبدیل شود، متاسفانه به چالش بزرگ برای طبیعت زیبای النگدره تبدیل شده است.
✅ جانمایی اشتباه محل برگزاری این جشنواره و حضور چند هزار نفر در یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های کشور که با حضور متراکم در محل برگزاری، علاوه بر این که باعث از بین رفتن صدها اصله نهال بلوط و ممرز که از ارزشمندترین گونه‌های درختان منطقه هستند، سبب انباشت زباله و همچنین ناامنی زیستگاه بسیاری از گونه های حیات وحش از جمله پرندگان نیز شده است.
✅ موسسه سبزگامان بسکی، به عنوان یکی از سازمان های مردم‌نهاد محیط زیستی استان گلستان، خواستار رسیدگی سریع نهادهای متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی به تخریب های صورت گرفته در جنگل النگ‌دره می باشد.
✅ به باور ما، از مهم ترین شاخص های توسعه شهری و منطقه ای، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می باشد که در صورت رعایت این مهم، مدیران و تصمیم گیران شهری و کشوری می توانند به توسعه پایدار دست یابند و از سیر قهقرایی به جود آمده بر اثر بی خردی که بصورت خشکسالی، ریزگرد، کمبود آب برای شرب و کشاورزی، آلودگی هوا، فرسایش خاک، فرونشست زمین، تلفات حیات وحش و سایر بحران های محیط زیستی بر همگان آشکار شده است، جلوگیری نمایند.

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanbeski@