سومین شهید امروز…
یاسین_کریمی، نیز در راه حفظ طبیعت و محیط زیست ایران، به البرز زارعی، مختار خندانی و بلال امینی پیوست و آسمانی شد…

🖤🌿🖤🌿🖤🌿🖤🌿

موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@