برنامه کلاسهای آموزشی طرح باهم در موسسه سبزگامان بسکی

کلاسهای آموزش محیط زیست موسسه سبزگامان بسکی در قالب طرح باهم به دو شیوه حضور مدرسین موسسه در مدارس شهر و روستا و یا شرکت دانش آموزان در کلاسهای آموزشی در محل موسسه سبزگامان بسکی انجام می شود‌. کلاسهای طرح باهم در مدارس به درخواست آنان و در‌ تاریخ هماهنگ شده با موسسه برگزار و کلاسهای واقع در محل موسسه طبق تقویم فوق برای کودکان و نوجوانان تشکیل می گردد. […]

برنامه آموزشی همیاران محیط زیست (با هم)

اﻣﺮوزه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ وﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﺪي اﺳﺖ که انواع آن از ﮔﺮم ﺷﺪن اﻗﻠﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و تخریب زیستگاه ها و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻛـﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ. عدم آگاهی اشخاص نقش پر رنگی در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻋـﻢ از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺳـﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣینی، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي […]