کلاسهای آموزشی برنامه همیاران محیط زیست(باهم) اولین بار در مورخ ۹۷/۷/۲۰ به مناسبت روز کودک و محیط زیست با اجرای هم زمان ۲۰ کلاس آموزشی در مدارس ابتدایی شهر گنبد آغاز گردید.
این طرح تا پایان سال تحصیلی بصورت مستمر و ماهانه در مدارس شهری و روستایی ادامه یافت و با پایان سال تحصیلی این کلاسها در خانه ریاضیات و کانون های پرورش فکری تشکیل گردید.
با شروع سال تحصیلی این کلاسها بصورت ماهیانه و بر اساس تقویم سالیانه تهیه شده توسط کمیته آموزش در محل دفتر موسسه سبزگامان بسکی تشکیل می گردد.

طرح باهم

مبلغ:

مکان:

درصد پیشرفت

% تکیل شده

اشتراک گذاری