طرح آموزشی همیاران محیط زیست (با هم ) اولین بار در مورخ ۹۷/۷/۲۰ به مناسبت روز کودک و محیط زیست با اجرای هم زمان ۲۰ کلاس آموزشی در مدارس ابتدایی شهر گنبد آغاز گردید.
این طرح تا پایان سال تحصیلی بصورت مستمر و ماهانه در مدارس شهری و روستایی ادامه یافت و با پایان سال تحصیلی این کلاسها در خانه ریاضیات و کانون های پرورش فکری تشکیل گردید.
با شروع سال تحصیلی این کلاسها بصورت ماهیانه و بر اساس تقویم سالیانه تهیه شده توسط کمیته آموزش در محل دفتر موسسه سبزگامان بسکی تشکیل می گردد.

طرح باهم

مبلغ:

مکان:

درصد پیشرفت

35% تکیل شده

اشتراک گذاری

وب سایت در حال بروزرسانی می باشد.