این کمیته بیشتر در مورد بررسی موازین و مقررات قانونی و حقوقی جنبه های فعالیت موسسه، تنظیم بروشور ها و محتواهایی که نیاز باشد به یک مسئله از جنبه حقوقی ورود گردد که میزان موفقیت پروژه را بالا برده و آگاه سازی بیشتری ایجاد نماید، فعالیت می کند.

پوریا بای

دبیر کمیته حقوقی

پوریا بای

کارشناس ارشد حقوق

وب سایت در حال بروزرسانی می باشد.