کمیته اجرایی موسسه سبزگامان بسکی

این کمیته با تشکیل منظم جلسات هفتگی، نقش هماهنگ کننده بین بخش های مختلف موسسه را بر عهده دارد و بر حسب نیاز و بر اساس دستور جلسه هفتگی با دعوت از کارشناسان و مسئولین ذی ربط، به پیگیری مصوبات جلسات می پردازد.
پایش مداوم روند اقدامات اجرایی، تنظیم دستور جلسات هفتگی، تنظیم صورتجلسات، همکاری در امور اجرایی بخش ها و کمیته های دیگر موسسه بر حسب نیاز و ضرورت، برخی از فعالیت های این کمیته می باشد.