این برنامه در تاریخ ۹۶/۹/۲۴ با هدف، ارتقای مشارکت آحاد مردم در پاسداری و صیانت از رویشگاه های جنگلی، پاکسازی جنگل ها و کمک به حفاظت از محیط زیست، ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و تشویق مردم به رعایت نظافت و نریختن زباله هنگام حضور در طبیعت اجرا می شود.