شرایط و قوانین

تعهدنامه پذیرش خطر و مسئولیت شرکت در کمپین دوچرخه سواران حامی زمین

در کمال صحت عقل و آگاهی اذعان می نمایم که :

دارای سن هجده سال تمام می باشم و شرکت من در برنامه های گروه دو چرخه سواران حامی زمین به صورت کاملا اختیاری و داوطلبانه بوده است. همچنین کاملا آگاه می باشم که مسئولیت مخاطرات احتمالی (از جمله صدمات جسمی و روحی ناشی ازحوادث جاده ای، خطرات روبرویی با افراد و یا حیوانات وحشی و گزنده و خطرات طبیعی مانند رعد و برق ، سیل و غیره و عدم دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی و امثالهم بدون قید حصر) و داشتن مهارتها و تجارب لازم شرکت در برنامه های گروه دوچرخه سواران حامی زمین با اینجانب می باشد. نیز اعلام می نمایم که موسسه سبزگامان بسکی،مسئولین پارک ملی گلستان و هیچ یک از اعضای گروه هیچ گونه مسئولیتی در قبال موارد فوق نخواهند داشت و بنابراین اینجانب و ورثه ام و نمایندگان شخصی و قانونی من به موجب این اقرار نامه- که از مفاد آن با اطلاع می باشند – هیچ گاه دعوی قانونی علیه نامبردگان نخواهند داشت.

اینجانب خود را متعهد به موارد ذیل می دانم :

-التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران ورعایت شئونات اخلاقی و مذهبی

-رعایت حقوق سایر همراهان در طول اجرای برنامه

-رعایت ضوابط ایمنی

-عدم مصرف دخانیات و مشروبات الکلی قبل و حین اجرای برنامه

– عدم آسیب به اقامتگاه و وسائل به امانت گرفته شده از گروه و استرداد به موق آنها

همچنین موظف هستم جهت حفظ سلامت خود از طرق ذیل مسئول کمپ را از وضعیت خود مطلع نمایم:

تماس یا پیامک در ساعت10 الی 30/10 صبح
حضور در ایستگاه مشخص شده در ساعت12 الی 30/1
تماس یا پیامک در ساعت15 الی 30/15 صبح

امضا اینجانب به منزله آن است که متن فوق را کاملا مطالعه و درک کرده و تایید می نمایم.