اهداف و رویکردها

اهداف موسسه:

۱- حفظ و حراست از محیط زیست اعم از آب، خاک، هوا، جنگل، مراتع، تالاب ها و…
۲- آموزش عمومی آحاد مردم برای ارتقای سواد زیست محیطی
۳- شناسایی فرآیندهای آلاینده محیط زیست
۴- تعامل با ارگان ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با فعالیت های زیست محیطی
۵- عملیات اجرایی از قبیل پاکسازی طبیعت و …
۶- برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و دوره های آموزشی مرتبط جهت اعضای موسسه و عموم مردم
۷- تعامل و همکاری با سایر سازمان های مردم نهاد مرتبط در سطوح ملی و بین المللی
۸- کمک به توسعه پایدار
۹- برگزاری تورهای طبیعت گردی برای اعضای موسسه