اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره موسسه سبزگامان بسکی

موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی، ۲ نفر عضو علی البدل و بازرسین به شرح ذیل می باشد:

۱- مدیر عامل: بهناز بسکی
۲- رئیس هیئت مدیره: علیرضا قربانی
۳- نائب رئیس هیئت مدیره: فاطمه روزخوش
۴- منشی هیئت مدیره: حمیدرضا کارگزار
۵- خزانه دار: خلیل فرشباف زیرنگ کار
۶- عضو علی البدل: شهره بسکی
۷- عضو علی البدل: احمد نجاتی
۸- بازرس اصلی: توی مراد آق ارکاکلی
۹- بازرس علی البدل: عبدالقیوم آق آتابای

بهناز بسکی
بهناز بسکی
مدیر عامل
علیرضا قربانی
علیرضا قربانی
رئیس هیئت مدیره
فاطمه روزخوش
فاطمه روزخوش
نائب رئیس هیئت مدیره
حمیدرضا کارگزار
حمیدرضا کارگزار
منشی هیئت مدیره
خلیل فرشباف زیرنگ کار
خلیل فرشباف زیرنگ کار
خزانه دار
شهره بسکی
شهره بسکی
عضو علی البدل
احمد نجاتی
احمد نجاتی
عضو علی البدل
توی مراد آق ارکاکلی
توی مراد آق ارکاکلی
بازرس اصلی
عبدالقیوم آق آتابای
عبدالقیوم آق آتابای