اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره موسسه سبزگامان بسکی

موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی، ۲ نفر عضو علی البدل و بازرسین به شرح ذیل می باشد:

۱- مدیر عامل: بهناز بسکی
۲- رئیس هیئت مدیره: علیرضا قربانی
۳- نائب رئیس هیئت مدیره: فاطمه روزخوش
۴- منشی هیئت مدیره: حمیدرضا کارگزار
۵- خزانه دار: خلیل فرشباف زیرنگ کار
۶- عضو علی البدل: شهره بسکی
۷- عضو علی البدل: احمد نجاتی
۸- بازرس اصلی: توی مراد آق ارکاکلی
۹- بازرس علی البدل: عبدالقیوم آق آتابای

وب سایت در حال بروزرسانی می باشد.